2014. február 2., vasárnap

Ima 2

Ezt az imát is egy kedves barátomtól kaptam. Az példaimák mindig nagyon jók, mert utat mutatnak! Mindamellett azt javaslom, hogy senki ne szó szerint ismételgesse őket nap mint nap. Az ima legyen személyes, legyen szívből jövő. És mindig a hálával kezdődik, mert megérdemli az Úr!

IMA SZENVEDÉLYBETEGSÉG ESETÉN

Test, csendesedj el, Jézus nevében!

Eltávozik a … (neve) terhe vállamról és igája nyakamról, és megsemmisül az iga a kenet alatt. (Ésa. 10,27.)

Hálát adok Neked Atyám, mert igáim szegeit összetörted, és egyenesen járatsz engem. (3Móz. 26,13.)

A … (neve) felkel az életemből, és a tengerbe veti magát, Jézus nevében. Szabad vagyok a … (neve) kötelékétől Isten dicsőségére, Jézus nevében! (Márk 11,23.) Ámen.

Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak a testnek a kívánságban. (Róm. 6,6.)

Meghaltam a kívánságnak, de élek az Istennek az én Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 6,11.)

Nem uralkodik a kívánság az én testemben, nem engedek a testnek az ő kívánságaiban. (Róm. 6,12.)

Krisztus Jézusban vagyok, nem test szerint járok, hanem Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a … (neve) rabságából. (Róm. 8,1–2.)

A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test szerint járok, hanem Szellem szerint. (Róm. 8,4.)

Szellem szerint élek, a Szellem dolgaira gondolok. A Szent Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. (Róm. 8,5–6.)

Szellem szerint élek, mert az Isten Szelleme lakik bennem. Krisztus bennem van, ezért a szellemem él a megigazulás miatt. (Róm. 8,9–10.)

Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő bennem való lakozása által. (Róm. 8,11.)

Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek; a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklöm, azért élek. Megfegyelmezem a testemet Jézus nevében. (Róm. 8,12–13.)

Tudom, hogy a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Én a szellemmel a test cselekedetei ellen megyek, és a Szellem segítségemre van ebben, segítségemre van az én erőtlenségemben. (Gal. 5,17. Róm. 8,26.)

Odaszánom az én testemet élő, szent és Istennek kedves áldozatul; ez az én józan szolgálatom. (Róm. 12,1.)

Felöltözöm a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járok, nem a test cselekedeteiben, hanem felöltözöm az Úr Jézus Krisztust, és a testet nem táplálom a kívánságokra. (Róm. 13,12–14.)

Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ezekben szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok Istennek. (Róm. 14,17–18.)

Engedelmes és bölcs vagyok a jóban, ártatlan a rosszban. (Róm. 16,19–20.)

Tudom, hogy én Isten temploma vagyok, és az Isten Szelleme lakozik bennem. Istennek temploma szent, ez vagyok én. (1Kor. 3,16–17.)

Mindent szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de én nem adatom a … (neve) hatalma alá. Minden szabad nekem, de a …(neve) nem használ, a …(neve) nem épít. (1Kor. 6,12. 10,23.)

Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok. Mert drága áron vétettem meg; dicsőítem azért az Istent az én testemben és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,19–20.)

Én az élő Isten temploma vagyok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és bennük tábort járok. (2Kor. 6,16.)

Szellem szerint járok, és a testnek kívánságát nem viszem véghez. (Gal. 5,16–18.) A Krisztusé vagyok, a testet megfeszítettem indulataival és kívánságaival együtt. Szellem szerint élek, Szellem szerint is járok. (Gal. 5,24–25.)

Tiszta lelkiismerettel állok Isten előtt a Krisztusban, mert Krisztusnak vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az
én lelkiismeretemet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az élő Istennek. (Zsid. 9,14.)

Mint engedelmes gyermek, nem szabom magamat a test kívánságaihoz, hanem amint szent az, aki elhívott engem, én is szent vagyok teljes életemben; mert meg van írva:
Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1Pét. 1,14–16.)

Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.) Nem engedek a testnek az ő kívánságaiban. (Róm. 6,12.) A Krisztus Evangéliumához méltóan viselem magam. (Fil. 1,27.)

Imádkozom, hogy a Krisztus Jézus kiábrázolódjon bennem. (Gal. 4,19.)

Többé nem embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint élem a testben hátralévő időt. Mértékletes és józan vagyok, hogy imádkozhassak. (1Pét. 4,2. 7.)

Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődöm, nem a földiekkel. Mert meghaltam a földieknek, és az én életem el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, az én életem megjelenik, akkor majd én is Ővele együtt megjelenek dicsőségben. Megöldökölöm azért az én földi tagjaimat, … (neve) kívánságát. Levetkezem amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt, és felöltözöm amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. (Kol. 3,1–5. 9–10.)

Jézus mindenható nevében félreteszek minden terhet, akadályt és a megkörnyékező … (neve)-t, kitartással futom meg az előttem lévő küzdőtért. Jézusra, a szent hitem fejedelmére és bevégzőjére nézek, aki keresztet szenvedett, és az Isten királyi trónjának jobbjára ült. (Zsid. 12,1–2.)

Az Igének megtartója és cselekvője vagyok, nem csupán hallgatója, nehogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)

Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság, a szabadulás … (neve) kötöttsége alól. Én ebben a szabadságban járok. Az Úr dicsőségének visszatükröződését fedetlen arccal szemlélem, az Ő szent ábrázatára változom el, dicsőségről dicsőségre az Isten Szellemétől. (2Kor. 3,17–18.)

Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, győztes vagyok a testem felett és győztes vagyok az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.